Spoločnosť

Dialóg za život

Narodny pochod za zivot 2019. Namestie slobody, Foto: Peter Zimen, tkkbs

Krátko po Pochode za život slovenský parlament neprijal do druhého čítania ani jeden zo štyroch návrhov zákonov obmedzujúcich potraty. Iba o jeden hlas neprešiel návrh poslanca Mareka Krajčího, ktorý potraty nezakazoval, ale ponúkal tehotným ženám alternatívu. Medzičasom pribudol návrh zákona poslankýň za SNS a návrh poslancov za OĽaNO a KÚ. Vieme ako ďalej?

Najostrejšiu diskusiu po Pochode za život vyvolala početne menšia, ale viditeľná účasť priaznivcov ĽSNS na pochode. Novinári a diskutéri na sociálnych sieťach nezriedka reagovali: „Ako môžete podporovať niečo, čo podporujú fašisti?“

Rôzne názory na vymedzenie sa voči kotlebovcom viedli aj k rozladeniu medzi niektorými osobnosťami Fóra za život a Pochodu za život. Na tieto diskusie dobre reagovalo viacero článkov a blogov, napríklad blog Vladimíra Palka. V tieni pozornosti ostali jedna nevyslovená otázka, kvalita samotného zákona a spôsob komunikácie s verejnosťou.

Nevyslovená otázka

Domnievam sa, že sami sebe aj verejnosti sme dlžní odpoveď na jednu podstatnú, ale nevyslovenú otázku – či sa pri presadení lepšieho potratového zákona viac spoliehame na politické manévrovanie, vrátane nesvätej koalície s kotlebovcami, alebo na náročný dialóg s verejnosťou a štandardnými politickými partnermi.

Vo veľmi vypointovanej podobe sa to dá nazvať sporom medzi „politickým katolicizmom“ a medzi veriacimi ako „tvorivou menšinou“, ktorá húževnatou a nápaditou činnosťou dokáže ovplyvniť spoločnosť.

Obidve možnosti sa úplne nevylučujú, ale niektoré príznaky pokušenia prvej možnosti sa v ostatných rokoch prejavili napríklad pri referende o rodine a pri prezidentských voľbách. Domnievam sa, že zanechali škody na kresťanskej politike a na postavení cirkvi v spoločnosti. Zatiaľ nepriniesli hmatateľné výsledky. A ak by sa aj zmeny presadili politickou intrigou, možno odôvodnene pochybovať o ich trvácnosti.

Spoliehame sa pri presadení lepšieho potratového zákona viac na politické manévrovanie, vrátane nesvätej koalície s kotlebovcami, alebo na náročný dialóg?

Snažím sa prijať aj nie celkom čistú motiváciu niektorých politických aktérov, prijať rôznosť iniciatív, prístupov, temperamentov, politickej taktiky. Aj určité výchylky, krajnosti a slepé uličky môžu mať svoj význam. Ale len vtedy, keď o nich vedieme dialóg a keď sa z nich poučíme. V konkrétnom prípade to znamená prípravu kvalitného návrhu zákona o potratoch a jeho dobré odkomunikovanie na všetky strany.

Dobrý je nepriateľ lepšieho

Ako hlavné kritérium dobrého zákona v diskusiách zaznieval počet, o ktorý sa znížia potraty na Slovensku zakázaním niektorých kategórií potratu. Okrem reštrikcie jednotlivé zákony navrhovali aj možnosť utajeného pôrodu a následnej adopcie, obmedzenie lehoty vykonania potratu na obdobie, keď plodu ešte nebije srdiečko, alebo trestno-právny postih nútenia ženy k potratu. Domnievam sa, že by sme mali mať vyššie nároky na kvalitu zákona o potratoch.

Za desaťročia pôsobenia početných pro-life iniciatív na Slovensku by mal návrh zákona obsahovať hlboké pochopenie situácií neočakávaného tehotenstva, do ktorých sa ženy a rodiny dostávajú a navrhovať pre nich na mieru šitú pomoc.

Zjavne inú pomoc potrebuje mladá študentka a inú vydatá žena s dvomi deťmi z hladovej doliny, ktorá si práve našla dobrú prácu a bojí sa, že tehotenstvom o ňu fakticky príde.

Návrh zákona by mal obsahovať hlboké pochopenie situácií neočakávaného tehotenstva, do ktorých sa ženy a rodiny dostávajú a navrhovať pre nich na mieru šitú pomoc.

Vítaná by bola aj ambícia presadiť finančné prostriedky pre nevládne a cirkevné organizácie na poskytovanie služieb pre ženy v ťažkej situácii, ako sú psychologické a právne poradenstvo, sociálna pomoc, náhradné bývanie a podobne.

S prihliadnutím k tomu, že v hnutí za život sú momentálne viac viditeľní muži, by ma veľmi potešilo, keby sme našli pozitívnu motiváciu pre mužov. Všetci vieme, že ideálny stav sú slová „Vieš, tvoje tehotenstvo ma zaskočilo, ale stojím pri tebe, nech sa stane čokoľvek.“ Muži, ktorí prijmú nečakané tehotenstvo manželky či priateľky, by mali mať spoločenské uznanie a v prípade potreby aj sociálnu podporu, napríklad úľavu z hradenia odvodov na určité obdobie.

Nie je liberalizácia právom silnejšieho?

Na Slovensku je spoločenská zhoda, že potrat je krajné riešenie. Hovoria to aj ženy z Progresívneho Slovenska v známom videu s účasťou pani Čaputovej. Nie je zhoda na zmene jestvujúceho zákona, ktorý umožňuje potrat bez udania dôvodu. Skutočnosť je ale taká, že vo veľa prípadoch je žena pod nátlakom alebo až pod hrozbou násilia, aby išla na potrat.

V lepšom prípade si od partnera, matky a kamarátok vypočuje vety: „Čo si si nedala pozor! Si ešte mladá, nekaz si život. Daj, si to zobrať.“

Liberalizácia akéhokoľvek problematického správania je v konečnom dôsledku posilnením práva silnejšieho.

Je ale dúfam zjavné, že všetky zdravotné riziká a psychické následky si ponesie samotná žena.

Liberalizácia akéhokoľvek problematického správania je v konečnom dôsledku posilnením práva silnejšieho.

Vo svete totiž existuje faktická nerovnosť a slovné deklarácie ako je „informovaný súhlas“ realitu nemenia. Je spoločensky legitímne takéto správanie obmedziť na podporu tých, ktorí sú v zraniteľnejšej pozícii.

Možnosti sú rôzne a sú prirodzeným predmetom verejnej diskusie a politického vyjednávania – zákaz určitých kategórií potratov, časová lehota, finančné bariéry alebo výhody, komisie, odborné posudky, povinný proces poradenstva a rozhodovania sa alebo zavedenie role „ombudsmana ženy a dieťaťa“ (aby sa predišlo konfliktu záujmov lekára a aby sa nielen formálne ponúkli informácie a alternatívne riešenia).

Svet potrebuje svedectvo morálneho rozhodovania

Prijatiu protipotratového zákona v Poľsku predchádzalo desať rokov osvety. Spôsob komunikácie o tak citlivej otázke je zjavne kritický. Aktivisti za život asi dobre poznajú článok 73 encykliky Jána Pavla II Evangelium vitae, ktorý hovorí, že kresťanský politik môže hlasovať aj za kompromisný zákon umenšujúci potraty, ak je jasný jeho osobný absolútny nesúhlas s potratmi.

Výsledok vnímam ako neosobné argumentovanie proti potratu v krajných situáciách, ako sú zdravotné indikácie a znásilnenie. Aj keď ide o zriedkavé situácie, verejnosť ich vníma veľmi citlivo. Ľudia nemajú radi neempatickú a alibistickú komunikáciu.

O týchto situáciach hovorí aj Evangelium vitae v článku 18: „Rozhodnutia, namierené proti životu, sa niekedy rodia z ťažkých, ba priamo dramatických skúseností veľkého utrpenia, osamotenia, úplnej ekonomickej bezperspektívnosti, depresie a strachu o budúcnosť. Takéto okolnosti môžu značne umenšiť subjektívnu zodpovednosť a v dôsledku toho aj vinu tých, ktorí zo svojej strany robia takéto rozličné rozhodnutia.“

Táto patová situácia by mohla byť jedným z východiskových bodov ďalšej diskusie. Je to príležitosť vyjadriť empatiu voči ženám v zložitej situácii.

Možno argumentovať, že aktivisti za potrat sa snažia manipulatívne preniesť výnimku zo špeciálneho prípadu na všetky prípady. Naopak, diskusie na Facebooku katolíckym aktivistom vyčítajú používanie salámovej metódy – teda podporu kompromisných návrhov, ale finálnym cieľom naďalej ostáva absolútny zákaz potratov bez ohľadu na situáciu ženy.

Táto patová situácia by mohla byť jedným z východiskových bodov ďalšej diskusie. Je to príležitosť vyjadriť empatiu voči ženám v zložitej situácii. Je to príležitosť vysvetliť, že pri ťažkom morálnom rozhodovaní sa stretáva viacero aspektov – neľahká situácia, hodnota života dieťaťa a zdravotné a psychické riziká pre ženu.

A odpoveďou zjavne nie je automatické „tak si to daj zobrať“, ale morálne rozhodovanie – vynaloženie námahy na zvažovanie závažnosti problémov, radenie sa, hľadanie pomoci, hľadanie správneho riešenia.

Veľmi významné je osobné svedectvo, lebo kresťanské hodnoty sa neodovzdávajú plagátmi a deklaráciami, ale od človeka k človeku.

Veľmi významné je osobné svedectvo, lebo kresťanské hodnoty sa neodovzdávajú plagátmi a deklaráciami

Sú medzi nami veriace ženy, ktorých dieťatko zahynulo v dôsledku terapie závažného ochorenia a prešli si neľahkú cestu vyrovnávania sa s pocitmi viny a zmierenia sa so stratou. Cenný je napríklad aj film Niečo naviac, ktorý bez pátosu ukazuje život rodiny s dievčatkom s Downovým syndrómom –život s jeho radosťami a starosťami.Tak, ako život každého z nás.

Krajné situácie ako správna intuícia

Záujem ľudí o krajné situácie nemusí byť iba prejavom manipulácie, ale môže byť prejavom zdravého citu. Ľudia intuitívne chápu morálku – že môžu byť situácie, kde nie je iná možnosť, že sú situácie s poľahčujúcimi okolnosťami a že sú situácie menej závažné, napríklad chuť dlhšie si užívať neviazaný život.

Ako bolo citované, katolícka cirkev neospravedlňuje potrat v ťažkých situáciách, ale hovorí o znížení viny za takýto potrat. Katolícka cirkev tiež učí, že sú situácie, v ktorých je povolené vykonať lekársky zákrok pre záchranu zdravia ženy, o ktorom sa vie, že môže mať za následok smrť plodu (Nová charta zdravotníckych pracovníkov, článok 54).

blank
Narodny pochod za zivot 2019. Namestie slobody, Foto: Peter Zimen, tkkbs

Žiaľ, niektoré formulácie používané odborníkmi a politikmi sú pre laika málo pochopiteľné. Hľadanie zrozumiteľného a citlivého spôsobu vyjadrovania o krajných situáciách by bolo veľkou službou pre verejnosť aj pre veriacich s úzkostlivým svedomím.

Je pochopiteľné, že ľudia, ktorí nemajú náboženskú vieru, nebudú mať rovnakú citlivosť pre ochranu života a vnímanie rizík pre ženu, ale považujem za kľúčové podporovať takéto morálne uvažovanie na rozdiel od bezmyšlienkovitého vykonania potratu.

Hľadanie zrozumiteľného a citlivého spôsobu vyjadrovania o krajných situáciách by bolo veľkou službou pre verejnosť

A niektorí azda v osobnom stretnutí s bolesťou nájdu odvahu nepoddať sa beznádeji a prijať výzvu, ktorú im život priniesol. Prijať život s bolesťami a s radosťami. Tak, ako život každého z nás, ale hodný osobitnej úcty a podpory.

Dialóg za život

Bol by som veľmi rád, keby sme trochu neprehľadnú situáciu v ochrane života vnímali ako polčas hry, ktorý vyžaduje poradu tímu a vylepšovanie stratégie a taktiky hry. Verím, že dialóg medzi politikmi, pro-life pracovníkmi z terénu, lekármi, odborníkmi na bioetiku, morálnu teológiu a sociálnu náuku cirkvi môže priniesť novú kvalitu pro-life aktivít v teréne aj v slovenskej legislatíve. Sme to dlžní ženám, deťom a verejnosti.

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Pomáha tínedžerom v sebarozvoji: Sú odvážnejší, ale vytrvať nevedia

Veronika Rendeková

Týždeň za zjednotený svet 2021: Skúsiť sa postarať, byť odvážny, prevziať zodpovednosť

Miroslava Psárová

Ak chceme spravodlivejší svet, musíme byť ochotní postaviť hodnoty nad vlastný komfort

Veronika Rendeková

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies