Stĺpčeky

​Čo nám v ekuméne vzal a dal koronavírus

Za pozoruhodné treba označiť tri pozitívne správy zo sveta ekumenizmu cirkví a cirkevných spoločenstiev v nedávnem čase pred vypuknutím epidémie koronavírusu v európskych krajinách

Vo februári odovzdal apoštolský nuncius v Sofii patriarchovi Bulharskej pravoslávnej cirkvi Neofitovi dar pápeža Františka,  relikvie dvoch svätcov úzko spätých s oblasťou dnešnej Sofie, starobylej Serdiky: ostatky mučeníka sv. Klimenta, štvrtého pápeža, ktorý zomrel vo vyhnanstve na Kryme v roku 99. Tieto ostatky našli a do Ríma priniesli naši vierozvestci svätí  bratia Cyril a Metod.

blank
Foto: tkkbs

V katedrále sv. Petra v Ženeve, ktorú od roku 1535 používajú reformovaní kresťania a kde 23 rokov pôsobil kazateľ Ján Kalvín, sa slávila 29. februára po 485 rokoch svätá omša. Počas svätej omše, za účasti katolíkov a reformovaných kresťanov, sa uskutočnil znak  udeľovania popola. Účastníci ho prijali ako vyjadrenie prosby o odpustenie hriechov proti kresťanskej jednote.

Predseda Konferencie biskupov Nemecka Reinhard Marx a predseda Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku Heinrich Bedford – Strohm podali spoločné vyhlásenie k rozsudku Ústavného súdu z 26. februára: odmietli v ňom  otvorenie možnosti komerčného poskytovania pomoci pri samovraždách. Táto možnosť bola v Nemecku od roku 2015 zakázaná.

Z príkazov orgánov verejnej správy európskych krajín a postupne krajín sveta všetky cirkvi a cirkevné spoločenstvá zo solidarity a v prospech ochrany zdravia obyvateľov, najmä tých najviac ohrozených, museli v období pôstnej prípravy na Veľkú noc prestať sláviť verejné bohoslužby za účasti ľudu. Skutočnosť dosiaľ neslýchaná! O to viac, že postupne sa doba zákazu verejných bohoslužieb predlžovala až do obdobia Veľkej noci. Nik by si nevedel predstaviť, že je možné sláviť tajomstvo smrti a vzkriesenia Pána Ježiša v súkromí rodín, v izolácii, prípadne i v režime prísnej karantény. Nová okolnosť sa stala skúškou vernosti, tvorivosti a hľadania náhradných foriem účasti na  liturgických a pastoračných službách. Kongregácia pre kult a disciplínu sviatostí Svätej Stolice poskytla dispozície na slávenie tajomstiev viery Veľkej noci v mimoriadnych podmienkach.

Konferencia  biskupov Slovenska s bolesťou podala 10. marca veriacim túto správu a vyzvala všetkých kňazov, aby informovali veriacich o pripravených náhradných možnostiach na počúvanie  a prežívanie svätých omší  cez Rádio Lumen,  TV Lux či Noe z ČR a z Rádia Vatikán a na  prijímanie sviatosti zmierenia. Pozvali všetkých modliť sa, nestrácať nádej, neprepadať obavám, a s dôverou sa  obracať k Bohu za chorých a tých, ktorí sa o nich starajú, i za všetkých, ktorí slúžia ľuďom v rizikových službách a za to, aby toto nebezpečenstvo bolo čím skôr premožené. Výsledok? Digitálne médiá poskytli naozaj pestrý výber a množstvo ponúk liturgických slávení. Maily, skype, telefóny, zoom, viber  a  iné systémy sprostredkujú náhrady za osobné stretnutia s našimi príbuznými, priateľmi, blízkymi, chorými, osamelými alebo i opustenými.

Čo nám to ako veriacim prinieslo? Objav a prehĺbenie spoločenstva, ktorým je “domáca cirkev”, ďalej nevídanú tvorivosť kňazov, úžasné výkony rádia Lumen, TV Lux a všetkých inštitúcií mediálnej komunikácie. Vynachádzali nové a nové sprostredkovanie liturgických a iných eucharistických slávení. Počúvali sme Božie slovo a povzbudenia z úst veľmi fundovaných a nadšených  kňazov a biskupov. Postupne sa vytvorilo nádherné duchovné spoločenstvo, rodina  poslucháčov Rádia Lumen a TV Lux-u cez ich vysielanie v rôznych formách. Nemožnosť prijímať Krista v Eucharistii nám nahrádza duchovné prijímanie a túžba s oddanou poslušnosťou novej Božej vôli.

Nemožnosť prijímať Krista v Eucharistii nám nahrádza duchovné prijímanie a túžba s oddanou poslušnosťou novej Božej vôli.

V každej vysielanej svätej omši môžeme vykonať úkon viery a túžby po Eucharistii formou duchovného svätého prijímania podľa sv. Alfonza, podľa pápeža Františka, alebo i vlastným spôsobom. Prežívanie duchovných prijímaní aj viac ráz za deň spája človeka s Kristom a mení ho. Otvorené chrámy, pri zachovaní prísnych hygienických pravidiel, hlbšie vnímame ako miesto prebývania živého Boha a spájajú nás do spoločenstva. Tvorivosť kňazov sprostredkúva veriacim dobrodenie sviatostí. Zlo pandémie prináša zomknutie sa veriacich do hlbšej jednoty.

V Evanjelickej cirkvi a.v.  tlačové oddelenie Generálneho biskupského úradu sleduje a zverejňuje dianie v cirkvi. Podľa informácie Mgr. Evy Guldanovej, asistentky generálneho tajomníka Ekumenickej rady cirkví SR, sa “u nás krásne a dojímavo roztrhlo v reakcii na situáciu vrece s akciami, predovšetkým online. Veľmi veľa cirkevných zborov nahráva a vysiela bohoslužby, kázne, zamyslenia, programy pre deti. Okrem toho boli pripravené programy pre domácu pobožnosť v rodinách, ale tiež rôzne aktivity pre deti: kvízy, aplikácia Biblia pre deti, napísané kázne alebo tematické príspevky uložené na webstránke ECAV.

Čo nám to prinieslo? “Ja mám pocit, že toto obdobie, napriek tomu, aké je ťažké a náročné, nás posilňuje, aktivizuje a vedie k tomu, že sa viac staráme o druhých.”

Cirkev bratská. Obraz nám poskytujú manželia Číčelovi, Milan a Božena. Vnímajú s vďačnosťou iniciatívy, ktorých krása spočíva  v spojení kresťanov z rôznych konfesií s cieľom napĺňať potreby odkázaných ľudí. Napríklad  študenti z Gymnázia C.S. Lewisa, ktorého zriaďovateľom je Cirkev bratská, pomáhajú bezdomovcom, predávajúcim Nota bene časopis, lebo sú v súčasnosti bez príjmu. V spolupráci s jedným majiteľom reštauračných prevádzok pre veľké firmy, ktoré sú t.č. zatvorené, pripravujú pre bezdomovcov balíčky suchých obedov.

Kazatelia  Cirkvi bratskej sa prihovárajú výkladom Božieho slova pomocou videonahrávok ako i audio reprodukcie. Pre tých, ktorí nepoužívajú technológie, administrácia zboru posiela poštou prepisy kázni, zborové správy a odkazy na možnosti vypočuť si duchovné posolstvá aj z iných cirkví. Veľmi povzbudivé správy dostávame o tom, ako sa so súčasnými obmedzeniami vyrovnali na našich školách. Duchovná práca v zboroch CB na Slovensku nezastala. Spájame sa v dohodnutom čase na modlitbách v skupinkách alebo celé zbory. Rôzne skupinové práce s deťmi a dorastom, ale i skupiny biblického štúdia sa uskutočňujú pomocou aplikácie Zoom.

Manželia Číčelovi  v ich “domácej cirkvi” si každé ráno čítajú Božie slovo, rozjímajú nad ním a modlia sa. Veľa času venujú štúdiu obľúbených autorov, Anselma Gruena OSB, Richarda Rohra OFM. Vďaka hodnotným duchovným programom z rôznych cirkví  im čas v domácej karanténe rýchlo plynie. Za svoj objav považujú poznatky z knihy priateľa Lacka Lencza, kde naznačuje, že éru súperiacich idealistických kultúr v budúcnosti vystrieda éra integrujúcej kultúry. Doslovne hovoria: “Predpovedaná nová éra nastúpila po druhej svetovej vojne nie iba v ekonomike, technológii alebo v médiách, ale aj v Cirkvi. Integračné sily sa preukázali ústupom napätí medzi  konfesiami, najmä pôsobením pápežov Jána XXIII. a súčasného pápeža Františka. Koronavírusová pandémia akoby tento dejinný proces urýchľovala. Všetci ľudia si uvedomujú, že naše životy nie sú iba v našich rukách, oveľa viac ľudí je otvorených rozmýšľať o otázke smrti a o živote po živote. Do verejného priestoru vstupujú zo svojich obývačiek duchovné osobnosti so slovom nádeje pre všetkých.”

Svetová rada cirkví a regionálnych ekumenických organizácií svoje Spoločné vyhlásenie z 26. marca 2020  “Čas na pastoračné, prorocké a praktické kresťanstvo” uviedla citátom: “Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, …ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, čo sú v akomkoľvek súžení, a to útechou, ktorou aj nás Boh potešil (2 Kor 1,3-4).”

Spája nás snaha chrániť život. Kvôli tejto láske je dôležité a naliehavo potrebné, aby sme prispôsobili formy našich bohoslužieb a spoločenstva potrebám tohto obdobia pandemickej nákazy….

Veríme, že naše malé spoločenstvá pomôžu a prispejú k novej realite– ku globálnemu  spoločenstvu lásky.

Fyzické udržiavanie vzdialenosti neznamená duchovnú izoláciu. Cirkvi na celom svete majú teraz príležitosť prehodnotiť svoju rolu v spoločnosti tým, že budú bezpečným spôsobom slúžiť, pomáhať a starať sa o potreby chudobných, chorých, tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, a starých – všetkých tých, ktorí sú najviac ohrození vírusom.

To, že musíme v mnohých častiach sveta zostať uväznení doma, neznamená – vďaka krstu a začleneniu do jedného tela Kristovho – že nemôžeme zažívať hlbokú duchovnú solidaritu. Pandémia zasiahla všetky regióny našej planéty. Ako globálne spoločenstvo viery však potvrdzujeme, že i uprostred našej zraniteľnosti dôverujeme Bohu, lebo Boh je našou nádejou. Uprostred príbehov utrpenia a tragédií vidíme tiež príbehy jednoduchej dobrotivosti a nesmiernej lásky, príbehy solidarity a šírenia nádeje a pokoja inovatívnymi a prekvapivými spôsobmi.

Uprostred tejto veľmi vážnej  krízy pozdvihujeme naše hlasy v modlitbe za vedúcich predstaviteľov a za vlády na celom svete, a naliehame na nich, aby sa centrom ich záujmu stali prednostne tí, ktorí žijú v chudobe, na okraji spoločnosti a ako utečenci… ľudia bez domova, väzni, tí, ktorí už teraz trpia sociálnou izoláciou. … A modlíme sa tiež za vedúcich predstaviteľov verejného zdravotníctva, aby s Božou pomocou a našou spoluprácou boli schopní zastaviť šírenie vírusu a zabrániť vážnym sociálnym, ekonomickým a enviromentálnym následkom.

Božia láska zahŕňa a objíma všetkých a Boh života je s každým z nás, aj v našom utrpení.

Nasledujú podpisy 9  vedúcich predstaviteľov SRC a regionálnych ekumenických organizácií.

Moskovský arcibiskup Paolo Pezzi si spomína, že keď prišiel po páde komunizmu ako misionár na Sibír, prekvapil ho objav malých rodinných spoločenstiev, ktoré sa v sovietských dobách tajne schádzali alebo sa zatvorili doma a modlili sa. Ich viera nezoslabla, naopak bola silná a hlboká. To nás môže povzbudiť aj dnes žiť vieru v malom spoločenstve. Veríme, že naše malé spoločenstvá pomôžu a prispejú k novej realite– ku globálnemu  spoločenstvu lásky.

Text vznikol v konzultácii s ThDr. Antonom Konečným

https://www.youtube.com/watch?v=G4syz6BwJpE&feature=youtu.be

Ak sa vám článok páčil, zdieľajte ho svojim priateľom a známym na sociálnych sieťach.

Súvisiace články

Potrebujeme sa navzájom

Katarína Jančišinová

Dobré správy o našom bratstve…

Terézia Lenczová

Návrat do normálu

Ignác Brosch

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies