HomeChiara Lubichová3 knihy za 10 eur!

3 knihy za 10 eur!

10,00

Vyberte si tri knihy za cenu 10 eur!

Pripravili sme pre vás výnimočnú akciu, aby ste si mohli doplniť svoju knižnicu, prípadne obdarovať rodinu, priateľov a známych. Do políčka nám napíšte názvy troch kníh, ktoré v balíčku chcete. Alebo nechajte políčko prázdne a my vás prekvapíme naším výberom.

Na výber sú tieto knihy:

 • Krížová cesta s Benediktom XVI.
 • Mám všetko
 • Keď stratiť znamená získať
 • V hĺbke bolesti
 • Muža a ženu ich stvoril
 • Oheň a plamene
 • Tí, čo nás predišli
 • Láska k bratovi
 • Čo ak by Ježiša neukrižovali
 • Eucharistia (nová)
 • Jednota
 • Ježiš Opustený
 • Maria – Boží průzračnost
 • Uvěřili jsme v lásku
 • Cirkev
 • Duch Svätý
 • Výkrik
 • Keď zasiahne Boh
Kategórie: Značka:

Popis

Krížová cesta s Benediktom XVI.

„Skúsenosť utrpenia poznačuje ľudstvo, poznačuje aj rodinu; koľkokrát sa cesta stáva namáhavou a ťažkou! Neporozumenia, rozdelenia, starosti o budúcnosť detí, choroby a nepríjemnosti rôzneho druhu. V tejto našej dobe je situácia mnohých rodín ešte sťažená nezamestnanosťou a inými negatívnymi dôsledkami vyvolanými ekonomickou krízou. Krížová cesta, Via crucis, ktorou sme dnes večer v duchu prešli, je pozvaním pre nás všetkých, a osobitne pre rodiny, kontemplovať ukrižovaného Krista, aby sme aj napriek ťažkostiam mali silu kráčať vpred.“

Michele Zanzucchi: Mám všetko – Chiara Luce Badano

Chiara Badanová. Dievča plné života, nabité elánom a túžbou po veľkom ideáli. Obľúbená u priateľov i v rodine, rada športovala a venovala sa aktivitám v sociálnej sfére i v Cirkvi. Smrteľná choroba otáča kormidlo jej života a odhaľuje nový, ešte krajší plán, plný bolesti i svetla, ktorý má Boh s ňou. Chiara Luce (Svetlo) – životná púť naplnená v osemnástich rokoch, ktorá pokračuje a je stále aktuálna.

Chiara Lubichová: Keď stratiť znamená získať

Táto malá zbierka myšlienok a rozjímaní má v názve slová „stratiť“ a „získať“, ktoré pripomínajú Ježišove slová: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25). Obsah týchto slov najviac charakterizuje tú osobu, ktorá musela a dokázala stratiť viac než hociktorý iný človek na svete: Najsvätejšiu Máriu pod krížom s jej mŕtvym Synom Bohočlovekom v náručí. Preto je pre kresťana vzorom všetkých vznešených a hrdinských cností. Je vzorom, ktorý treba napodobňovať v malých aj veľkých skúškach, aby sme tak kráčali po vlastnej životnej ceste podľa Božej vôle.

Dori Zamboniová: V hĺbke bolesti

„Keď sa pozerám vôkol seba, v mnohých ľuďoch… odhaľujem a tuším tie isté Ježišove rany, ktoré už možno nik nepozná, nad ktorými sa nikto neskláňa. Bolo by treba spomenúť si na Krista, aby sme to dokázali. Na týchto stránkach som sa usilovala v takomto duchu pozerať na niektorých ľudí, opísať a priblížiť ich… V Aby som ich pochopila, snažila som sa stotožniť s ich bolesťami… Preto som všetky príbehy písala v prvej osobe, akoby som ich v skutočnosti sama prežila.“

M. a R. Scottovci: Muža a ženu ich stvoril

„Nedorozumenia, rôzne problémy, sklamania z očakávaní… tieto ,nešťastné‘ rozdiely medzi mužom a ženou všetkým bijú do očí! Rozdiely: kríž a požehnanie! Mnohým párom po počiatočnej radosti zostáva už len kríž. Ten druhý je úplne iný, ako som si na začiatku myslel… Muži a ženy zrodení pre spoločný život v pokoji alebo pre večné rozpory.“

Raimondo Scotto: Oheň a plamene

Eucharistia, nevysloviteľné tajomstvo lásky, je výzvou našej viere a našej túžbe po nesmrteľnosti. Je aj výzvou našej telesnosti, povolanej prijať to božské a dať sa pretvoriť. No predovšetkým Eucharistia predstavuje výzvu nášmu spôsobu, ako milovať, a pripomína nám, že pravou mierou lásky je úplný dar seba samého. Svetlo tejto sviatosti preniká aj sexualitu vo všetkých jej aspektoch, každému mužovi a žene môže pomôcť objaviť vlastné konečné predurčenie stvorenia na „Boží obraz a podobu“.

Tí, čo nás predišli – život s charizmou jednoty zosnulých členov Hnutia fokoláre

Keď niekomu zomrie priateľ či príbuzný, zvykne sa hovoriť o „strate“, akoby ho už viac nebolo. Pre nás to tak nie je, lebo „život sa nám neodníma, iba mení“. Láska, ktorou nás brat zahŕňal, tá opravdivá láska, ktorá mala korene v Bohu, tá ostane, hoci všetko ostatné sa pominie. Pominie sa dokonca aj tvár tohto sveta, pominie sa aj viera a nádej, láska však ostane (porov. 1 Kor 13, 8). Boh nie je tak málo veľkodušný, aby nám navždy odňal to, čo nám on sám daroval skrze brata. Ten brat, tí bratia nás budú milovať aj naďalej láskou, ktorá už nepozná výkyvy…

Chiara Lubichová: Láska k bratovi

Horizont civilizácie lásky nebude nedosiahnuteľný, ak budeme považovať každého človeka za brata, ktorého chceme milovať. Toto je skúsenosť a myšlienka Chiary Lubichovej ponúkaná na stránkach tejto knihy. Poznámky, úryvky z denníka, odpovede, časti príhovorov sú náčrtom cesty, ktorá z lásky k Bohu vedie k láske k bratovi a opačne a k vzájomnosti, ktorá je spoločným príspevkom k uskutočneniu ľudskej rodiny.

Giuseppe Di Luca: Čo ak by Ježiša neukrižovali

Po Ježišovom odsúdení na smrť sa kríž stal jedným zo základných znakov kresťanstva. Ťažké je predstaviť si kresťanstvo bez kríža, pretože jedno z tajomstiev Kristovho života je poznačené práve touto skúsenosťou. Ak by Kristus nebol ukrižovaný, kresťanstvo by určite nadobudlo úplne odlišný charakter. Autor rozvíja myšlienku o ústrednom postavení kríža vo viere v Ježiša Krista. Myšlienkovú trasu začína opisom popravy s malými historickými poznámkami, v krátkosti sa zastaví pri niektorých teologických úvahách o kríži, inšpirovaných samotným Ježišom a autormi Nového zákona. Napokon sa dostane k vymedzeniu významov kríža ako podnetov na uvažovanie pre dnešných mužov a ženy, pričom berie do úvahy štyri objasňujúce významy: vykúpenie, zadosťučinenie, obetu a zásluhu. Táto trasa je síce krátka, ale bohatá na podnety pre duchovný život.

Chiara Lubichová: Eucharistia (nová)

Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi, a tiež ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka a úryvky z príhovorov, a tiež publikované, no často takmer neznáme spisy, a vykresľujú toto postupné prenikanie do trojičného spoločenstva, ktoré vytvára „jedno telo a jednu dušu“.

Chiara Lubichová: Jednota

Jednota – túžba a sen pre súčasný svet, ktorý ju tak veľmi potrebuje, aj keď zakúsil dramatické dôsledky možných chybných interpretácií tohto slova. Slovo milosti pre kresťanov, keďže je zhrnutím dejín ľudstva s Bohom a jeho zámeru, „aby zhromaždil vedno rozptýlené Božie deti“ (Jn 11, 52), ako i pre cirkvi, ktoré po stáročiach zápasov nanovo objavili túžbu po návrate do čias, v ktorých boli „jedno srdce a jedna duša“. Slovo horlivosti pre mnohých ľudí dobrej vôle, ktorí túžia prekonať rozkoly a konflikty, čo sužujú náš svet.

Chiara Lubichová: Ježiš Opustený

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia. A predsa na konci druhého tisícročia Chiara Lubichová jedného dňa cítila, že si má položiť túto otázku: „Čakal som dvadsať storočí, aby som sa ti dal poznať. Ak ma ty nemiluješ, kto ma bude milovať?“ Už od začiatku svojho duchovného dobrodružstva Lubichová totiž Ukrižovaného prosila: „Daj mi vstúpiť do svojho najväčšieho utrpenia.“ A práve v Ježišovom výkriku na kríži postupne objavila väčšiu lásku, kľúč k jednote, tvár Boha, čo sa najviac prihovára ľudstvu dneška.

Chiara Lubichová: Maria – Boží průzračnost (v čestine)

Kniha je súborom autorkiných textov o Panne Márii. Väčšina z nich zatiaľ nebola publikovaná v slovenčine ani češtine. Vybrané texty svedčia o tom, akou dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou autorkinho charizmatického daru bolo špecifické pochopenie Máriinej osoby: spája sa v ňom mystika nesmiernej veľkosti Božej Matky s možnosťou nasledovať ju v každodennom živote kresťana, ktorý sa tak stáva „Máriinou cestou“, dávajúcou nový zmysel celoživotnej púti človeka.

Tanino Minuta: Uvěřili jsme v lásku (v češtine)

„Byla válka a všechno se hroutilo…“ tak obvykle začína vyprávění o historii Hnutí fokoláre. Rodilo se navzdory všeobecné skáze a panující beznaději, protože Chiara Lubichová, mladá učitelka na obecné škole a františkánská terciářka „uvěřila v lásku“. Příklad jejího života byl natolik fascinující, že ji ostatní následovali. Zpočátku především děvčata z jejího města Tridentu a okolí, ale později po skončení války se přidávali mnozí další, muži i ženy. Na stránkách této knihy podávají někteří z nich, se vší jednoduchostí, osobní svědectví o svém prvním setkání s Ideálem jednoty.

Chiara Lubichová: Cirkev

„Záhrada“, v ktorej kvitnú Ježišove slová: je to jedna z perspektív, ako Chiara Lubichová vníma, čím je Cirkev v Božích plánoch. Vidí ju najmä v jej charizmatickom rozmere, ako „vtelené evanjelium“, a z tohto uhla číta aj jej hierarchický rozmer. V hlbokom súzvuku s Druhým vatikánskym koncilom odovzdáva na stránkach tejto knihy svoju vášeň pre Cirkev ako Boží ľud, kde sú všetci v prvej línii, aby medzi ľuďmi šírili prúd spoločenstva, ktoré sa rodí v samotnom srdci Boha a je schopné obnoviť všetky oblasti osobného a spoločenského života. Počnúc Ježišom Ukrižovaným a Zmŕtvychvstalým, ktorý žije medzi svojimi, možno aj dnes obnoviť zázrak Turíc: mnohí, ktorí sa stanú jedným srdcom a jednou dušou a otvoria sa dialógu bez hraníc.

Chiara Lubichová: Duch Svätý

Keď sa pozrieme na množstvo kníh od Chiary Lubichovej, mohlo by sa nám zdať, že v nich chýba nejaká, ktorá by bola celá venovaná Duchu Svätému. Napriek tomu Duch Svätý bol mimoriadne prítomný v živote autorky, v Diele, ktoré založila, aj v osobitnom dare charizmy jednoty. Táto kniha je zbierkou písomností, myšlienok a iných textov od Chiary Lubichovej, ktoré sa objavili v iných dielach alebo ešte neboli publikované. Opisuje jemné, ale mocné pôsobenie Ducha Svätého, toho skutočného režiséra života Hnutia fokoláre a jeho zakladateľky. Tieto texty svedčia o autorkinej vášni, aby bol Duch Svätý čoraz viac poznaný a milovaný. Zvlášť sa zameriava na obnovujúce pôsobenie Ducha Svätého a tiež na to, ako jeho prítomnosť podnecuje dialóg vo všetkých ľudských oblastiach.

Chiara Lubichová: Výkrik

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ V tomto výkriku Ukrižovaného Boh otvára Chiare Lubichovej obzvlášť intenzívny prístup k svojej tajuplnosti. V priepasti utrpenia Boha-človeka sa osvetľuje a získava zmysel každého ľudského utrpenia. Hlboká jednota Otca a Syna v Duchu, odhalená a darovaná práve v tomto výkriku, sa stáva modelom jednoty medzi ľuďmi: je to jednota, ktorú si človek želá a hľadá v poslušnosti Otcovi, ktorý sa zjavuje ako Láska.

Doriana Zamboniová: Keď zasiahne Boh

Predkladané príbehy z každodenného života sú skúsenosťami Chiary Lubichovej a iných členov Hnutia fokoláre z celého sveta. Niekedy sú to iba jednoduché príhody, no obsahujú čosi nezvyčajné: je v nich čosi, čo očarúva svojím svetlom, pričom uchvacujú svojou priam detskou prostotou, ktorá dojíma a nadchýna. Učia, ako biedy ľudského života neustále vkladať do deja určovaného Božím scenárom a ako to uľahčuje všetky životné problémy. Predovšetkým však ukazujú, že Boh naozaj je. Je pri nás stále, nikdy sa nevzďaľuje. Niekedy zasahuje hneď, niekedy až po určitom čase. Ale zasahuje. Tieto príbehy, nazvali sme ich “kvietky”, ktoré tu v Rocca di Papa priam zasypali naše pracovné stoly, to dosvedčujú mocným hlasom. Sú tiež dôkazom toho, že nové skutočnosti, čo sa teraz objavili v Cirkvi, totiž hnutia, ako je fokoláre, sú návratom k radikálnemu životu podľa evanjelia.

Ďalšie informácie

Knihy v akcii

Meditácie, Jednota a Ježiš Opustený, Ohnivý denník, Božské dobrodružstvo

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania. Spracovanie a správu cookies nastavíte priamo vo Vašom prehliadači. Súhlasím Viac

Cookies