Áno človeka Bohu

„Buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať tak na zemi, ako aj v nebi.

4,80 

Viac informácií
Autorkina úvaha o tomto bode ekonomiky spásy sa odvíja v štyroch príhovoroch pre Hnutie fokoláre z roku 1981. Božiu vôľu chápe ako projekt Boha s človekom, ktorý sa opiera o realitu stvorenia. Najprv ju prehodnocuje v Starom a potom v Novom zákone, z pohľadu ľudského prijatia Boha, ktorý v tomto projekte nachádza svoju realizáciu. „Konanie Božej vôle, čiže poslušnosť voči Bohu, priľnutie k jeho vôli, napomáha rozvoj človeka, dáva úplnú voľnosť jeho tvorivej schopnosti i prejavu jeho osobnej identity“