Láska ako ideál

„Duša musí predovšetkým ustavične upierať svoj zrak na jediného Otca veľmi mnohých detí. Ďalej na ľudské stvorenia má hľadieť ako na deti jedného Otca. Mysľou a zapálenosťou srdca prekračovať neprestajne každé obmedzenie, ktoré kladie ľudský život, a trvale a so samozrejmosťou smerovať k všeobecnému bratstvu v jednom Otcovi — Bohu. Ježiš, náš vzor, nás naučil dve veci, ktoré sú vlastne jedno: byť deťmi jedného Otca a byť si navzájom bratmi.“

2,00 

Viac informácií
Chiara Lubichová (1920 – 2008), zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia fokoláre, predstavuje v tomto krátkom súhrne spirituality jednoty novosť kolektívneho evanjeliového spôsobu života, ku ktorému ju priviedol Duch Svätý. Svedčí o zmene paradigmy v histórii kresťanskej spirituality – od prvenstva jednotlivca k rovnováhe medzi osobou a spoločenstvom – v súlade s očakávaniami Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré prinášajú znamenia čias. Tento spôsob lásky smerujúci k jednote preniká aj do najrozmanitejších oblastí života a zvnútra ich premieňa.