Meditácie

Všimni si slnko a jeho lúče! Slnko je symbolom Božej vôle. A Božia vôľa, to je Boh sám! Jednotlivé lúče predstavujú Božiu vôľu pre jednotlivých ľudí. Kráčaj teda k slnku vo svetle svojho lúča, ktorý je rozdielny a odlišný od všetkých ostatných, a spĺňaj onen podivuhodný Boží zámer, ktorý chce Boh osobitne od teba. Nekonečné množstvo lúčov, všetky z toho istého slnka – a jedna jediná vôľa, osobitná pre každého. V predkladaných Meditáciach autorka ponúka vlastnú duchovnú skúsenosť osobného vzťahu človeka k Bohu, ktorý je základom pre vytváranie spoločenstva so všetkými ľuďmi.

2,00 

Viac informácií
Chiara Lubichová (1920 – 2008), zakladateľka a prvá prezidentka Hnutia fokoláre, predstavuje v tomto krátkom súhrne spirituality jednoty novosť kolektívneho evanjeliového spôsobu života, ku ktorému ju priviedol Duch Svätý. Svedčí o zmene paradigmy v histórii kresťanskej spirituality – od prvenstva jednotlivca k rovnováhe medzi osobou a spoločenstvom – v súlade s očakávaniami Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré prinášajú znamenia čias. Tento spôsob lásky smerujúci k jednote preniká aj do najrozmanitejších oblastí života a zvnútra ich premieňa.

Podcast: