Dve percentá im pomôžu na sto percent

Darovať dve alebo tri percentá z dane je jednoduchý a účinný spôsob, ako podporiť niektorú z neziskových organizácií, a to bez vynaloženia osobitných prostriedkov. Často sú to práve mimovládky, ktoré svojou prácou a pohotovosťou zastupujú štát. Videli sme to napríklad nedávno na ukrajinských hraniciach. Jednotlivca či firmu poukázanie dvoch percent z dane, ktorú by inak odviedol štátu, prakticky nič nestojí, no pre neziskovky ide o výraznú pomoc. Ak ste sa ešte nerozhodli, či a komu svoje 2 % poukážete, prinášame tipy na niekoľko organizácií, ktorých prácu dlhodobo sledujeme a ktoré ich určite využijú zmysluplne.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Štyrom občianskym združeniam – Návrat, Cesta von, Mareena a Komunita Sant‘ Egidio – sme položili štyri otázky, aby sme zistili, čo pre nich znamená podpora cez dve percentá.

  1. Čo je cieľom vášho občianskeho združenia a v čom spočíva vaša činnosť?
  2. Aký význam majú 2 % z dane pre vašu organizáciu a koľko percent z vášho rozpočtu tvorili prostriedky z 2 % minulý rok?
  3. Ako ste minulý rok využili získané finančné prostriedky z 2 %?
  4. Čo by pre vašu organizáciu znamenal prípadný výpadok prostriedkov z 2 %?

NÁVRAT, o.z. – Opusteným deťom nedávame hračky, ale rodiny (www.navrat.sk)

Zdroj: OZ Návrat

Odpovedá manažérka pre PR a fundraising Ľubica Vyhnánková

1. Návrat sa už od roku 1993 na Slovensku snaží o to, aby deti nevyrastali v centrách pre deti a rodinu, ale v bezpečí blízkych vzťahov, ktoré môžu fungovať iba v rodine. Od začiatku sa s nami spájala hlavne podpora pestúnskych a adoptívnych rodín, kluby náhradných rodín, pobyty, poradenstvo, špecializované terapie pre prijaté deti. Veľkou mierou sme sa pričinili o vznik a rozšírenie profesionálnych rodín. Neskôr sme však začali riešiť aj opačnú stranu problému, aby sa deti do detských domovov ani nedostávali a začali sme pracovať s rodinami v ohrození. Veríme, že kým sa dá zachovať rodina a deti sú v nej v bezpečí, treba urobiť všetko pre jej podporu.

Aby sa deťom v náhradných rodinách dobre darilo, je dôležité, ako budú prijaté vo svojom okolí, susedstve, v škole, takže sa rôznymi eventami, výstavami, diskusiami a filmami snažíme zvyšovať citlivosť širokej aj odbornej verejnosti k týmto deťom, ale aj k rodinám, ktoré majú ťažkosti. Nedávno sme uviedli film Jakuba Kratochvíla o náhradnej mame a jej troch dcérach Keď pôjdeme, prestane pršať. V ňom vidno veľmi plasticky, s akými rôznymi vecami sa náhradná rodina potýka a v celom tomto procese chceme stáť pri nich.

2. Príjmy z asignácie dane tvoria u nás cca 10 % rozpočtu. Možno sa to nezdá veľa na objem, ale sú to veľmi významné peniaze. Naše služby pre rodiny z veľkej časti financuje štát a samospráva, ale tieto peniaze sú potom viazané na konkrétny účel, prípadne až na konkrétne rodiny. Príjmy z 2 % nám umožňujú reagovať na potreby rodín, ktoré sa nám ozvú sami, že majú nejaké ťažkosti a vieme na ne flexibilne reagovať. Je to pre nás záruka, že nebudeme musieť s nejakou konkrétnou rodinou prestať spolupracovať kvôli peniazom. A môžeme si vďaka nim udržovať aj čiastočnú nezávislosť od štátu a slobodu v tom, ako pracujeme a aké zmeny systému navrhujeme.

3. Uplynulý rok bol špecifický pandemickou situáciou a riešili sme rôzne neštandardné situácie, ktoré sa nehodili do žiadnej grantovej schémy alebo projektu. Ale používali sme ich aj na dofinancovanie bežných služieb, čiže aj za tieto peniaze sme poskytovali poradenstvo s výchovnými alebo vzťahovými ťažkosťami v rodinách. Niektorých rodičov sme sprevádzali od prvých dní, keď k nim prišlo dieťatko, učili sme ich, ako využiť dotykovú terapiu, ako hovoriť s deťmi o ich minulosti. To sú všetko preventívne veci, ktoré pomôžu posilňovať vzťah a istotu dieťaťa, aby sme neskôr neriešili závažnejšie problémy.

4. Mohlo by to znamenať, že by sme s niektorými klientmi museli prerušiť kontakt alebo im nevenovať dostatok pozornosti, ale aj to, že by sme nemohli dostatočne komunikovať s verejnosťou, pripomienkovať pripravované opatrenia. Určite by to neohrozilo základnú činnosť organizácie, ale boli by sme v nej menej slobodní, mali by sme menej času na vzdelávanie a rozvoj svojich odborníkov, sieťovanie s inými organizáciami a nebolo by toľko priestoru premýšľať nad zvyšovaním kvality služieb.

CESTA VON, program Omama – Každé dieťa sa môže dobre rozvíjať, ak mu v tom my dospelí pomôžeme (www.cestavon.sk)

Zdroj: OZ Cesta von

Odpovedajú rozvojová koordinátorka Barbora Nosková a rozvojová manažérka Lenka Czikková

1. Cieľom občianskeho združenia Cesta von je pomôcť ľuďom žijúcim v generačnej chudobe postaviť sa na vlastné nohy, nájsť si prácu a žiť dôstojný život. Program Omama je zameraný na rozvíjanie najmenších detí v ranom veku do 3 rokov spolu s ich rodičmi. Funguje na princípe, že chudobní si sami pomáhajú. Omamy – rómske ženy priamo z komunít, ktoré školíme a zamestnávame, robia pravidelné lekcie priamo v rodinách. Deti si vďaka cieleným aktivitám rozvíjajú mozog, slovnú zásobu, ale aj hrubú a jemnú motoriku. Zároveň sa posilňuje ich vzťah s rodičmi a vytvára sa bezpečná vzťahová väzba. Toto všetko dáva deťom základy, na ktorých budú môcť neskôr stavať. Vďaka práci omám prídu do školy pripravenejšie.

Omamám pri práci pomáha detailný manuál k jednotlivým aktivitám podľa veku dieťaťa, ale i na mieru šitá mobilná aplikácia, do ktorej zaznamenávajú pokroky všetkých detí. Momentálne v programe pôsobí 27 omám v 20 komunitách na strednom a východnom Slovensku. Spoločne rozvíjajú 585 detí v ranom veku.

2. Dve percentá sú pre fungovanie Cesty von jedným z dôležitých zdrojov. Z celkového rozpočtu tvorili minulý rok približne 10 %. Aj keď sa snažíme o viaczdrojové financovanie aktivít, suma vyzbieraná z 2 % z daní je veľkou pomocou najmä pri rozbehu nových komunít. Vždy na jar prijímame nové omamy, čím sa zvyšujú i náklady na fungovanie programu.

Tento rok máme v pláne zamestnať ďalších 8 žien z chudobného prostredia. Je to veľký záväzok, pretože sa snažíme naše aktivity v teréne udržať dlhodobo a dať tak omamám zmysluplnú, no najmä stabilnú prácu. Vďaka 2 % z daní sa môžu všetky omamy štyrikrát ročne zúčastniť na niekoľkodňových intenzívnych tréningoch s odborníkmi. Vo svojej práci sa neustále zlepšujú a môžu tak dať deťom ešte lepšie základy do života.

3. Minulý rok sme prijali zatiaľ najvyšší počet omám. Počas jari a jesene do tímu pribudlo dokopy až 13 nových žien a stovky detí. Prostriedky z 2 % z daní nám umožnili pokryť celoročné náklady na niekoľko omám. V týchto nákladoch je zahrnutých niekoľko intenzívnych tréningov, sada pomôcok na lekcie, celoročná mzda, ale aj ďalšia podpora omám vo forme mentorky či odbornej supervízorky, ktorá pomáha omame zlepšovať kvalitu lekcií.

Omamy sa teda venujú čoraz väčšiemu počtu detí z najchudobnejších komunít a pomáhajú ich rodičom v ranej starostlivosti. Prví malí absolventi programu už sú v škôlkach a od učiteliek dostávajú pochvaly. Hovoria, že vidia rozdiel medzi deťmi, ktorým sa omamy a rodičia venujú, a tými, ktoré takéto základy nedostali. Deti k nim prichádzajú pripravenejšie, vedia sa dlhšie sústrediť, rozumejú pokynom a majú základnú slovnú zásobu v slovenčine (ich materinským jazykom je väčšinou rómčina).

4. Ak by nastal výpadok 2 % v Ceste von, museli by sme tieto prostriedky získať niekde inde, formou grantov, firemných darov alebo crowdfundingu. Vďaka viaczdrojovému financovaniu našich aktivít by to neznamenalo zastavenie práce omám, avšak určite by to skomplikovalo už naplánované aktivity. Vyžadovalo by to viac času a práce pri hľadaní náhradných zdrojov.

MAREENA – Slovensko ako bezpečný a dôstojný domov pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť (www.mareena.sk)

Zdroj: OZ Mareena

Odpovedá Martina Podžubanová, projektová asistentka a koordinátorka pre fundraising

1. Občianske združenie Mareena sa zaoberá primárne pomocou cudzincom pri procese ich začlenenia do slovenskej spoločnosti, naša misia je však oveľa komplexnejšia. Vytvárame príležitosti a asistujeme pri integračnom procese, prostredníctvom komunitných aktivít vytvárame priateľské prostredie, ktoré spája Slovákov s cudzincami, a rozvíjame otvorenú celospoločenskú diskusiu o témach migrácie, integrácie a ich výzvach. Venujeme sa aj výskumnej činnosti a staviame na zdieľaní poznatkov a dobrej praxe z krajín s podobnými východiskovými podmienkami. Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.

2. Dve percentá z dane sú pre našu organizáciu nezanedbateľným zdrojom prostriedkov, v minulom roku predstavovali viac než 20 % z celkovo prijatých finančných darov.

3. Získané finančné prostriedky pretavujeme do širokého spektra aktivít, ktorým sa naša organizácia venuje. Na poli vzdelávania organizujeme jazykové kurzy slovenčiny pre cudzincov pre ich rýchlejšiu integráciu do spoločnosti, zároveň im dávame priestor vyučovať Slovákov svoje vlastné jazyky (napr. turečtina, svahilčina, perzština). V rámci komunitných aktivít je momentálne naším centrálnym projektom sociálna pop-up kaviareň Mareena café, ktorá ľuďom v Bratislave prináša chute celého sveta nielen prostredníctvom ponuky exotických nápojov a zákuskov, ale aj prostredníctvom personálu, ktorý tvoria cudzinky žijúce na Slovensku. Zabudnúť nesmieme ani na náš dobrovoľnícky program, prostredníctvom ktorého spájame vyškolených dobrovoľníkov s cudzincami a poskytujeme im individuálnu asistenciu so štúdiom slovenčiny, úradnými záležitosťami alebo čímkoľvek, s čím potrebujú pomôcť.

4. Prípadný výpadok prostriedkov z 2 % z daní by pre našu organizáciu znamenal značnú stratu, keďže, ako sme spomínali, tvorí významný podiel našich celkových financií. Mohol by znamenať pokles v dosahu našich projektov na verejnosť, prípadne úplné zrušenie niektorých aktivít z dôvodu nemožnosti ich financovania.

KOMUNITA SANT´EGIDIO – Slúžime ľuďom na okraji spoločnosti. Pomôžte nám rásť (www.santegidio.sk)

Zdroj: Komunita Sant‘ Egidio

Odpovedá Katarína Durilová, členka komunity

1. Komunita Sant’Egidio je spoločenstvo ľudí, ktorí sa snažia osobitným prístupom venovať ľuďom na okraji spoločnosti. Najväčšou chudobou je často ich samota a beznádej, preto sa s nimi snažíme v prvom rade budovať vzťahy a individuálne riešiť ich situáciu. Stretávame sa s ľuďmi bez domova, chorými, starými ľuďmi z domovov dôchodcov, deťmi z osád… Ako dobrovoľníci vítame pomoc so základnými potrebami pre chod služby – nákup jedla, liekov, spacákov. Komunity Sant’Egidio majú pravidelnú službu každý týždeň vo viacerých mestách Slovenska.

2. Dve percentá z daní predstavujú pre nás jeden zo základných zdrojov financovania. Celá činnosť komunity je financovaná iba z 2 % z daní a z darov od jednotlivcov, ktorí sa rozhodli podporovať našu činnosť pravidelne alebo jednorazovo. Príjem z 2 % z daní tvoril minulý rok 14 % našich celkových príjmov, pričom každým rokom sa tento podiel zvyšuje.

3. Tieto financie využívame na nákup potravín a základného vybavenia, bez ktorého by naša služba ľuďom bez domova nemohla existovať. Okrem pravidelných služieb na ulici vieme vďaka týmto príspevkom zrealizovať aj Piknik s ľuďmi bez domova, Vianočný obed a ďalšie akcie, ktoré im pripomínajú, že stále sú ľuďmi a majú rovnakú hodnotu ako my.

4. Bez našich súkromných darov a darov jednotlivcov by našu službu nebolo možné vykonávať ani teraz. Ak by sme prišli o príjem z 2 %, museli by sme získať nových priamych darcov, prípadne financovať nákupy potravín a základných tovarov ešte viac zo svojich súkromných príspevkov.

JEDEN TIP NAVYŠE – Nové mesto, portál dialógu

O vaše dve percentá z dane sa uchádzame aj my – redakcia Nového mesta. Našou snahou je už 4 roky vnášať do mediálneho priestoru kultúru dialógu a vzájomného porozumenia. Ak sa vám naša práca páči, môžete nás podporiť svojimi 2 % pre občianske združenie Nové ľudstvo. Ďakujeme!

Foto v úvode článku: Samuel Regan-Asante / Unsplash.com

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články