Jeden recept na skvelé manželstvo, prosím!

Obálka príručky Malá cesta kresťanských manželov. Foto: TK KBS
Koľkí z nás by radi len tak prišli k lekárovi a vypýtali si malý biely papierik so zázračným prípravkom na dobré manželstvo? Zájsť do lekárne a vyzdvihnúť liek, užiť trikrát denne – a je to! Problém teda nie je v tom, že by sme po krásnom, harmonickom, vášnivom a pritom motivujúcom vzťahu netúžili. Volanie k takémuto prežívaniu je vpísané hlboko v srdci každého človeka, ktorý neustále skúša objaviť „systém“ tohto vzťahu. A často to skúša znovu a znovu v inom vzťahu, aj s rizikom, že sa opäť spáli. Aká je to sila, ktorá v nás stále volá po plnosti lásky s niekým, kto nám bude blízko, bude nám oporou, požehnaním, darom – na celý život?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Status quo

Keď sa dívame okolo seba na stav manželstiev (a to aj tých uzavretých pred tvárou Cirkvi), nie je nám nijako do spevu. Asi niet rodiny, kde by aspoň v širšom okruhu s týmto fenoménom nezápasili, nepocítili jeho zraňujúcu silu. Štatistiky nepustia: len v roku 2021 sa rozviedlo vyše 8600 párov. Najviac manželstiev sa rozvádza v „najlepšom veku“, medzi štyridsiatkou a päťdesiatkou, teda v čase, keď by mali byť vzorom výchovy pre svoje dospievajúce deti. To, aký zmätok a zranenia takýto rozchod zanecháva na deťoch, asi nie je ani potrebné hovoriť – psychológovia a učitelia vedia z každodennej skúsenosti s takýmito deťmi svoje – a na pochvalu to nie je.

Pocity viny, strach, depresie, úzkosti, rozvod ako najbolestnejšia skúsenosť v živote, presahujúca až do ich rozhodovania sa, či vôbec niekoho milovať a ako – v strachu, že by mohli zažiť niečo podobné na sebe. K obrazu „pokazeného ideálu lásky“ nám ešte chýbajú tí, ktorí žijú kadejako: v nefunkčnom manželstve či vzťahu alebo na „hromádke“. Nie je ich málo, a to tak medzi mladými ľuďmi, ako ani v strednej generácii. Skutočne to vyzerá tak, akoby už „normálne manželstvo“ vyhynulo.

Skepsa, ktorá prevláda v postojoch ľudí voči manželstvu, narastá o to viac, že realita nedáva veľa bodov manželstvám uzavretým v kostole. Aj tie zápasia a rozvádzajú sa rovnako bolestne. Svoju rolu tu zohráva predovšetkým skúsenosť z rodiny a výchova k obetavej a nezištnej láske doma, pretože najdôležitejšiu úlohu pri výchove budúcich neviest a ženíchov majú práve rodičia. Čo nedostali manželia doma ako syn a dcéra, čo nevideli na svojich rodičoch, to v nich nie je a len ťažko odovzdajú svojim deťom niečo iné.

Druhým faktorom je príprava snúbencov na manželstvo. Hoci už druhé desaťročie existuje oficiálny projekt prípravy na manželstvo, v niektorých diecézach už povinný pre všetkých snúbencov, stále sú tu farnosti a kňazi, ktorí robia prípravu po svojom, často v zrýchlenej forme, bez interakcie s manželmi vo farnosti, ktorí by snúbencom predostreli realitu žitého manželstva. A svoje zohráva aj osobná zrelosť – ľudská aj duchovná – každého snúbenca osobitne a zároveň ich oboch ako páru, aj spoločná odvaha a chuť rásť aj v manželstve. A určite aj stále nedostatočná pastoračná starostlivosť a formácia rodín a manželstiev, hoci ju pápež František pri svojich častých prejavoch na tému manželstva považuje za prioritu tohto času.

A tu sa dotýkame aj synodálnych výziev a výstupov z pražského stretnutia: súrne nám chýba formácia pokrstených dospelých, pastorácia manželstiev a rodín, zmena pohľadu na ženu a prístupu k nej. Nájsť kňazov, ktorí sa bez ohľadu na miesto pôsobenia horlivo venujú pastorácii rodín, je stále ťažké – predovšetkým na dedinách, kde nie je na výber. Situáciu hasia mnohé laické združenia, venujúce sa pastorácii manželstiev, a množstvo angažovaných manželov, ktorí slúžia v jednoduchosti a tichosti ako vedúci stretiek, koučovia, sprevádzajúce páry, ako zázemie pre každoročné aktivity Národného týždňa manželstva či Dňa rodiny vo svojej farnosti alebo ako lektorské páry prirodzeného plánovania rodičovstva. Nebyť ich, situácia v Cirkvi, čo sa týka starostlivosti o manželstvo, by bola oveľa ťaživejšia.

Najdôležitejšiu úlohu pri výchove budúcich neviest a ženíchov majú práve rodičia. Čo nedostali manželia doma ako syn a dcéra, čo nevideli na svojich rodičoch, to v nich nie je a len ťažko odovzdajú svojim deťom niečo iné.

Ako teda z tohto problému von? Existuje onen elixír na dobré manželstvo aspoň pre tých, ktorí chcú napriek všetkým ľudským slabostiam rásť?

Ilustračná snímka. Zdroj: Pixabay
Ale áno, máme…

Nemyslím teraz len na množstvo výborných dokumentov Cirkvi, na čele s Amoris laetitia či na Teológiu tela Jána Pavla II. Tie sa bežným ľuďom veľmi náročne čítajú pre vysoký teologický jazyk. Nemusíme byť ani odkázaní len na Písmo a Tradíciu, kde tiež treba vedieť použiť „kľúč“ na odomknutie obsahu a pochopenia textu.

Rada pre rodinu pri Konferencii biskupov Slovenska (KBS) za výdatnej pomoci saleziánskej komunity, predovšetkým dona Mariána Valábka a dona Dominika Vinša a vďaka ich výbornej komunikácii s donom Renzom Bonettim, šéfom projektu Mistero grande, pripravila preklad materiálu, ktorý má ambíciu pomôcť manželom žiť svoje sviatostné manželstvo ako nádherný dar. Don Renzo sa v Taliansku dlhé roky a na rôznych pozíciách venuje práve pastorácii rodín a manželstiev. Svoje skúsenosti pretavil spolu s tímom spolupracovníkov aj z radov manželov do podoby projektu Malá cesta kresťanských manželov. Ide o súbor katechéz a pracovných listov pre manželov, ktoré sa dajú využiť pri individuálnej formácii páru, na stretku, vo farnosti, ale svoju úlohu si splnia aj pri príprave snúbencov. Odporúčajú sa však aj kňazom a zasväteným osobám – práve oni sa totiž často stretávajú s manželmi a majú priestor na nich pôsobiť a je dôležité, aby aj oni porozumeli skutočnému Božiemu zámeru s touto sviatosťou a miestu manželov v nej. Pomôžu im tiež si dobre pripraviť kázne, príhovory či vstupy do pastorácie manželov.

Na prvý pohľad vyzerá materiál jednoducho: každá téma (je ich tridsaťpäť) sa začína jednoduchým nosným obrázkom zo života manželov, nad ktorým je potrebné meditovať. Katechéza je sprevádzaná textom na zamyslenie. Ten vedie manželov k praktickým odpovediam a zamysleniu sa nad tým, čo objavujú na základe tej-ktorej témy vo svojom manželstve. Každá téma ponúka aj možnosť ďalšieho prehĺbenia prostredníctvom osobitného pracovného zošita, kde sa prepojí práve s Písmom a učením Cirkvi, takže manželia získavajú onen potrebný presah medzi praktickým žitím svojho každodenného manželského života a prítomnosťou Boha v ňom.

Projekt spája modlitba Manželského Kréda, ktoré v sebe zahŕňa všetko učenie Cirkvi o manželstve a zároveň je modlitbou, ktorá prepája cyklus katechéz. Celý pedagogický postup je založený na uvedomení si a vnútornej odpovedi na takmer biblickú otázku: „Viete, čo ste prijali?“ Vďaka príručke Malá cesta kresťanských manželov sa pred manželmi bez ohľadu na dĺžku trvania sviatosti manželstva odkrýva práve to „veľké tajomstvo“, ktorým manželstvo vo svojej podstate podľa Božieho zámeru je.

Pracovný materiál v pilotnom testovaní prešiel rukami, hlavou a srdcom vyše osemdesiatich manželských párov, ktorí otestovali dosah a formu tejto pastoračnej pomôcky pre manželov. Napriek prvým rozpakom plynúcim z jednoduchosti obrázkov a otázok ostali manželia nadšení. Vidno to aj z ich spätných väzieb:

Nie je to len „suchý“ dokument, tento nástroj má „šťavu“. Manželské krédo, modlitba, obraz, chvály, zdieľanie, prehĺbenie a praktizovanie tvorí niečo, čo zasahuje do celého života manželov.
Mária a Anton, manželia 15 rokov

Po prečítaní Malej cesty musím súhlasiť, že sviatosť manželstva je niečo krajšie, ako sa bežne o nej vie medzi dobrými kňazmi i manželmi. A to krásne je pochopiteľné nielen pre učencov, ale aj pre deti.
kňaz 20 rokov v službe

Bolo to veľmi jednoduché a krásne zároveň. Obrázky s vysvetlením sa nám vryli do sŕdc aj do mysle. Boli v nich zašifrované veľké pravdy o manželstve, o ktorých sme predtým ani nevedeli, respektíve sme ani neuvažovali v takýchto súvislostiach.
Pavol a Terézia, manželia 10 rokov

Ilustračná snímka. Zdroj: Pixabay

Projekt pred jeho schválením prešiel aj rukami otcov biskupov, no prvý ho dostal do rúk Mons. Cyril Vasiľ, ako predseda Rady pre rodinu pri KBS. Napísal k nemu:

„Cieľom Malej cesty kresťanských manželov je presne to: uvedomiť si hodnotu a dôstojnosť sviatosti manželstva, naučiť sa žasnúť nad prijatým darom a uvádzať do konkrétneho života to, čo sa slávilo v deň sobáša.

Možno povedať, že Malá cesta kresťanských manželov je akýmsi chýbajúcim kamienkom v mozaike pastoračných programov na Slovensku. Aj preto sme sa v Rade KBS pre rodinu rozhodli vyplniť toto prázdne miesto v ponuke pastoračných pomôcok, aby sme popri mnohých vzácnych programoch zameraných na evanjelizáciu, manželskú spiritualitu, prehlbovanie viery a rozvoj praktických zručností pre život v rodine zamerali pozornosť na prijatý dar sviatosti manželstva, ktorý ponúka manželom novú dimenziu každodenného života.

Tento materiál pozýva nielen na štúdium, ale predovšetkým na cestu. Ponúkame ho ako nástroj, ktorý umožňuje manželom zakúsiť, že sviatosť manželstva je veľkým darom nielen pre nich samotných, pre ich deti a širšiu rodinu, ale aj pre obnovu našich farností i celej Cirkvi.“

Tento materiál pozýva nielen na štúdium, ale predovšetkým na cestu. Ponúkame ho ako nástroj, ktorý umožňuje manželom zakúsiť, že sviatosť manželstva je veľkým darom nielen pre nich samotných, pre ich deti a širšiu rodinu, ale aj pre obnovu našich farností i celej Cirkvi.

Do „testovacieho tímu“ patril aj kňaz Róbert Neupauer, člen Rady pre rodinu poverený pastoráciou rodín v Spišskej diecéze. Priznáva, že na začiatku objavovania tejto malej cesty ho vyrušovali infantilne pôsobiace obrázky jednotlivých katechéz. Fascinoval ho však jednoduchý jazyk opisu veľkého tajomstva, akým sviatosť manželstva je. Ako kňaz, ktorý sa pastorácii manželstva venuje dlho, si uvedomil, že touto jednoduchosťou jazyka a prístupom pre maličkých neprišiel ani o kúsok z hĺbky tejto sviatosti.

„V atmosfére ticha a Ducha sa pre mňa texty Malej cesty stali priestorom, z ktorého ku mne v podobe jemného vánku prehováralo večné Slovo Otca, aby sa mohlo vteľovať do môjho života. Hoci je program primárne určený pre manželov, vrelo ho odporúčam aj kňazom a zasväteným. Odhaliť a spoznať bohatstvo ukryté vo sviatosti manželstva nám všetkým môže napomôcť v službe manželom, rodinám i tým, ktorí sa na život v manželstve pripravujú. Napokon, ponoriť sa do tajomstva sviatosti manželstva sa aj pre nás kňazov a zasvätených stáva možnosťou ešte viac sa ponoriť do tajomstva samotného Boha. Veď práve preto stvoril človeka ako muža a ženu na svoj obraz, aby sa nám v ich vzájomnom spoločenstve lásky on sám nechal spoznať ako Láska a spoločenstvo osôb. „Duch skúma všetko, aj Božie hlbiny… Čo je v Bohu, nepozná nik, iba Boží Duch. A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo nám Boh daroval.“ (1 Kor 2, 10-12).“

Odhaliť a spoznať bohatstvo ukryté vo sviatosti manželstva nám všetkým môže napomôcť v službe manželom, rodinám i tým, ktorí sa na život v manželstve pripravujú.

Podľa dona Dominika Vinša, jedného z iniciátorov Malej cesty, je toto putovanie podobné ceste svätej Terézie z Lisieux. Vyžaduje si rovnakú pokoru a jednoduchosť akú mala ona, umenie stať sa maličkým, pretože takým Boh zjavuje svoje veľké pravdy. Manželstvo podľa neho nie je bremenom, ale malou cestou, kde sa každý deň učíme žiť a darovať lásku.

Projekt sa spustí po vytlačení materiálov. Tie budú dostupné pre všetkých, ktorí chcú žiť nádherný dar sviatostného manželstva a objavovať každý deň jeho tajomstvo.

Potrebujeme poznať Boží dar, ktorý sme dostali – aby sme ho žili tak, ako ho Boh chcel. Nesieme v rukách diamant a musíme vedieť, akú má hodnotu a prečo nám bol zverený. Sviatosť manželstva nie je omyl ani zaviazanie sa k jarmu, ktoré nesieme len preto, lebo musíme. Nie je ani dôvod spochybňovať a odmietať ho, hoci sme možno zranení aleebo sa nám ho nepodarilo žiť v jeho pravdivej, nádhernej podobe. Malá cesta je výzvou objaviť, čím sviatostné manželstvo skutočne je.

Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.