Konferencia o synodalite pomôže lepšie pochopiť pápežovo učenie

Piero Coda. Zdroj: sophiauniversity.org
Už o tri týždne sa v Bratislave zíde laická i odborná verejnosť na medzinárodnej konferencii o synodalite. Jej hlavným rečníkom bude generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie Mons. Piero Coda. Organizátorom konferencie je aj Vydavateľstvo Nové mesto. S kolegom Cyrilom Dunajom, ktorý zodpovedá za jej prípravu, sme sa rozprávali o hlavnom hosťovi, o jeho nových publikáciách aj o tom, čo môže byť ovocím tohto podujatia.
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Čo má konferencia priniesť do verejnej diskusie?

V prvom rade je to osoba hlavného rečníka prof. Piera Codu, generálneho sekretára Medzinárodnej teologickej komisie. Je to uznávaný svetový teológ. Práve on bol jedným z tých, ktorí pracovali na dokumente teologickej komisie o synodalite. Tento dokument je jeden z podkladov k samotnej synode. Piero Coda je tiež súčasťou teologickej komisie samotnej synody. Kto iný by mohol lepšie rozprávať o synodalite ako on?

Špecifikom tejto konferencie je, že neprináša len akademickú prednášku, hoci sa koná na pôde univerzity, ale jej súčasťou bude aj aplikácia synodality v rôznych oblastiach. To sa môže javiť ako nezvyčajné, ale chceme tým poukázať na to, že synodalita sa nezameriava len na teologický alebo akademický aspekt, ale môže sa rozvíjať aj na iných úrovniach.

Účastníci by si teda nemali zobrať len teoretické poznatky, ale aj praktické námety, ako žiť synodalitu v živote?

Áno, to je cieľom aplikačnej časti. Rečníci, ktorí prídu, rozvinú možnosti aplikácie synodality v oblasti spirituality, myslenia, komunikácie, pastorácie.

Podľa čoho sa vyberali rečníci?

Piera Codu sme pôvodne chceli pozvať na Slovensko pri príležitosti vydania jeho dvoch publikácií, no takúto osobnosť nemôžeme pozvať len na prezentáciu knihy. Spojili sme sa preto s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou UK v Bratislave, aby sme zorganizovali konferenciu. Neskôr sa pridala aj Slovenská spoločnosť pre katolícku teológiu. Následne sme uvažovali nad témou. A tu sa nám vynorila synodalita a jej prepojenie s Codom, o ktorom som už vravel. No nechceli sme ostať len pri akademickej prednáške, a preto sme uvažovali nad panelovou diskusiou, ktorá by otvorila širší horizont pre chápanie a aplikovanie synodality. Pozvaní zahraniční rečníci majú blízko k mysleniu Piera Codu a pochádzajú z krajín, ktoré sú nám geograficky a mentálne blízke. A, samozrejme, vybrali sme aj domácich rečníkov z cirkevného a akademického prostredia, ktorí sa venujú tejto téme.

O čom bude hovoriť Piero Coda?

Názov jeho prednášky a zároveň celej konferencie sa inšpiruje dokumentom Medzinárodnej teologickej komisie o synodalite. Profesor Coda by mal hovoriť o prepojení medzi synodalitou, potrebou nového myslenia a rozlišovaním, teda o témach, ktoré sú mu veľmi blízke a aktuálne.

Konferencia by mohla pomôcť lepšie pochopiť niektoré aspekty synodality, ktoré nie sú úplne jasné.

Na konferenciu je pozvaná široká verejnosť. Môže dať niečo každému, či je to zasvätený, akademik, alebo laik?

Myslím si, že áno. Synodálny proces, v ktorom práve sme, je pre každého. O tom svedčí aj počet ľudí, ktorí sa zapojili do synodálnych konzultácií vo farnostiach a spoločenstvách. Konferencia by mohla pomôcť lepšie pochopiť niektoré aspekty synodality, ktoré nie sú úplne jasné. Tým, že príde rečník z vonkajšieho prostredia, ktorý je dokonca svetovo uznávaným teológom, môže priniesť nový pohľad, ktorý nám chýba. Niektoré časti budú odbornejšie ako iné, no ako profesora Codu poznám, aj keď hovorí na odborné témy, stále hovorí v konkrétnostiach. Nie je to nejaké abstraktné myslenie, ktoré nemá nič do činenia s realitou.

Ak sa aj niekto nezapojil do synodálneho procesu alebo mu stále dobre nerozumie, môže mu vniesť svetlo do veci práve toto podujatie?

Áno, verím, že aj toto podujatie bude príležitosťou lepšie pochopiť samotnú synodalitu a mohlo by nám pomôcť uviesť ju aj do praxe.

Cyril Dunaj, jeden z organizátorov konferencie a koordinátor projektu nm.sk
Cyril Dunaj, jeden z organizátorov konferencie a koordinátor projektu nm.sk

Predstav nám bližšie hlavného rečníka Piera Codu.

Ako som už spomenul, je jedným z momentálne najuznávanejších talianskych, ale aj svetových teológov. Svedčí o tom aj to, že za sekretára Medzinárodnej teologickej komisie ho nominoval samotný pápež František. Dlhé roky spolupracoval s Talianskou biskupskou konferenciou, bol predsedom Talianskej teologickej asociácie, dlhé roky pracuje vo Vatikáne pre rôzne dikastériá, takmer dvadsať rokov je členom zmiešanej teologickej komisie pre dialóg medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou, má dobré kontakty nielen s pravoslávím, ale aj s inými náboženstvami, hlavne tými z Ázie. Nedávno mu udelili čestný doktorát na budhistickej univerzite v Taiwane. Je autorom mnohých publikácií, ktoré boli preložené do rôznych jazykov, v Taliansku publikuje mnoho textov, ktoré interpretujú učenie pápeža Františka. Je dlhoročným profesorom. Učil na Pápežskej lateránskej univerzite, od roku 2008 na univerzitnom inštitúte Sophia v Loppiane v Taliansku, vyučoval fundamentálnu teológiu, momentálne vyučuje trojičnú ontológiu, na ktorú sa osobitne špecializuje.

Bol už niekedy na Slovensku?

Áno, našu krajinu už v minulosti navštívil.

Príde človek, ktorý má prehľad, čo sa deje v cirkvi po celom svete, má kontakty a globálny záber. Ide zároveň o veľmi blízkeho spolupracovníka pápeža Františka. Čo môže takáto osobnosť ponúknuť Slovensku?

Určite interpretáciu myslenia pápeža Františka. Môže priblížiť jeho učenie a poukázať na jeho teologický podklad, lebo nie vo všetkých kruhoch je u nás dostatočne pochopené. Keďže sa konferencia uskutoční rok po návšteve pápeža, je to aj príležitosť vrátiť sa k jej posolstvu a odkazu. Publikácie profesora Codu, ktoré v slovenčine vydáva Vydavateľstvo Nové mesto, sú v úžasnej harmónii s učením pápeža Františka, aj keď jedna z nich bola pôvodne vydaná už niekoľko rokov predtým, ako sa stal pápežom. Piero Coda by mohol priniesť na Slovensko nový impulz, ktorý potrebujeme.

Znamená to, že na základe jeho slov by niektorí mohli aj zmeniť názor na učenie pápeža Františka?

Neviem, či by mohli zmeniť názor, to si vyžaduje dlhý proces, v ktorom zohrávajú svoju rolu aj predsudky a deficit teologického vzdelania. Ale môže nám pomôcť lepšie pochopiť niektoré pápežove myšlienky, ktoré sú nepochopené alebo prijímané s predsudkami či neistotou. Dnes sme viac vyhranení voči pápežovi ako v minulosti. To, čo povedal pápež, sa v minulosti prijímalo takmer bez slova, teraz nemáme problém ho opravovať, nesúhlasiť s ním, prípadne hľadať, v čom sa mýli alebo nemýli, diskutovať, kde je hranica jeho neomylnosti a podobne.

Dostane na konferencii slovo aj publikum? Bude priestor klásť otázky?

Áno, po prednáške Piera Codu bude čas na diskusiu, rovnako aj po aplikačnej časti.

Poďme sa pozrieť na dve knihy Piera Codu, ktoré naše vydavateľstvo vydáva a na konferencii budú k dispozícii. Čomu sa v nich venuje?

Prvá má názov Božie meno je láska. Zameriava sa na základy teologického učenia podané prístupným spôsobom. Je to zbierka jeho prednášok, ktoré boli určené študentom rôznych vedeckých disciplín. Publikácia môže poslúžiť na prehĺbenie teologických poznatkov, ktoré sa u mnohých zastavili pri sviatostiach alebo katechizme v škole a nerozvíjajú ich ďalej. Viera a jej teologické chápanie však potrebujú rásť. Keď sa to nedeje, vznikajú mnohé interpretácie, ktoré nemajú teologický základ. Je to tak, ako aj v iných oblastiach, kde poznávanie a prehlbovanie je primerané veku. Čo sa však stáva v oblasti viery, respektíve teológie, je to, že sa zastaví v období dospievania. Kniha môže poslúžiť aj ako formačný materiál či dokument pri prípravách na prijatie sviatostí. Obsahuje veľa citátov zo Svätého písma a opiera sa aj o dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu a pápežov. Podáva atraktívnejší pohľad na kresťanskú vieru, pretože sa zameriava na to, čo je v kresťanstve podstatné, nie na to, čo je sekundárne.

Predslov napísal Ľubomír Žák, ktorý v minulosti prednášal na Lateránskej univerzite. Momentálne pôsobí na univerzite v Olomouci. Profesor Žák veľmi dobre pozná myslenie a teológiu Piera Codu.

O čom je jeho druhá kniha?

Je to zbierka textov o trojičnej ontológii s názvom Žiť a myslieť v Trojici.

Čo je to trojičná ontológia?

Ontológia je náuka o bytí, teda náuka o tom, čo je skutočnosť a aká je skutočnosť. Trojičná ontológia sa pozerá na bytie z perspektívy Trojice a vďaka Ježišovi vťahuje nás ľudí existenčne do jej tajomstva. Z kresťanskej perspektívy ide o udalosť, ktorá je možná vďaka Ježišovi. Nemá však dosah len na život, ale aj na myslenie. Piero Coda nás pozýva k tomu, aby sme sa snažili nielen žiť, ale aj myslieť na spôsob Trojice. To je niečo nové, k čomu nabáda aj pápež František vo svojich dokumentoch.

Toto už znie komplikovanejšie ako základné teologické poznatky v prípade prvej knihy. Je to kniha pre tých, ktorí už základy ovládajú?

Kniha je náročnejšia jazykom aj obsahom, lebo predpokladá určité filozoficko-teologické poznanie. Ale chcem povzbudiť aj tých, ktorí nemajú takéto predpoklady, aby si ju zobrali do ruky. Myslím si, že aj oni v nej nájdu niečo podnetné pre svoj život a myslenie. Na Slovensku možno príliš oddeľujeme myslenie od konkrétnej praxe, čo je podľa mňa škoda.

Keď sa pozriem na krajiny Západu, filozofia tam má svoje miesto už na strednej škole. U nás nemá takmer žiadne.

Porovnávaš to teraz napríklad s Francúzskom, kde si žil niekoľko rokov?

Áno. Študoval som filozofiu, a keď sa pozriem na krajiny Západu, filozofia tam má svoje miesto už na strednej škole. U nás nemá takmer žiadne. Toto je spojené aj s rozvojom kritického myslenia, ktoré u nás chýba. Je to však aj dôsledok komunistického režimu, ktorý kritické myslenie neumožňoval, keďže existoval iba jeden filozofický smer marxizmus-leninizmus. Ostatné nemali priestor. Máme v tomto zmysle deficit spojený s minulosťou a veľké škody, ktoré napáchala ideológia na intelektuálnej úrovni, čo si až tak neuvedomujeme.

Ako sa môžu záujemcovia prihlásiť na konferenciu?

Konferencia sa začne v piatok 21. októbra 2022 o 9:00 hod. v Aule Benedikta XVI. na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave na Kapitulskej 26. Je potrebné sa prihlásiť cez formulár do 15. októbra a na mieste uhradiť účastnícky poplatok. Cieľom poplatkov nie je generovať zisk, ale pokryť náklady na organizáciu. Podujatie bude v slovenčine a taliančine, preto vznikli aj náklady spojené s tlmočením. Registrácia je nutná aj preto, aby sme zabezpečili dostatok zariadení na tlmočenie.

Prečítajte si tiež:

Duchovný život sme oddelili od premýšľania o viere, preto je naša argumentácia skôr obranná, než aby šla v ústrety svetu

Program konferencie
Autor
Články autora
Odporúčané
Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články