Františkova ekonomika: Potrebujeme opraviť modely ekonomického rastu

Zdroj: Pixabay
Ekonomika by v dnešnom modernom svete nemala byť len o číslach a výške HDP. Jej cieľom by malo byť zlepšenie životných podmienok všetkých ľudí na našej planéte, predovšetkým tých najchudobnejších, s dôrazom na starostlivosť o náš spoločný domov. Kde však začať? Ako na to?
Newsletter

Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

„Dnes viac než kedykoľvek predtým je všetko hlboko propojené a ochranu životného prostredia nemožno oddeliť od zaistenia spravodlivosti pre chudobných a hľadania riešení štrukturálnych problémov globálnej ekonomiky. Potrebujeme opraviť modely rastu, ktoré nedokážu zaručiť rešpekt k životnému prostrediu, otvorenosti k životu, starostlivosti o rodinu, sociálnu rovnosť, dôstojnosť pracovníkov a práva budúcich generácií,“ odkázal v roku 2019 mladým ekonómom a podnikateľom pápež František.

Týmito slovami zároveň odštartoval iniciatívu s názvom Františkova ekonomika, ktorá má za cieľ vyvolať vo svete zmenu, ktorá by transformovala globálnu ekonomiku do jej ľudskejšej podoby. Iniciatíva sa rýchlo rozšírila do všetkých kútov sveta a po štyroch rokoch začína prinášať prvé ovocie. Jej nositeľmi sú mnohí odborníci, ekonómovia, podnikatelia, aktivisti a hlavne mladí ľudia.

„Vaše univerzity, vaše firmy a vaše organizácie sú dielňami nádeje na vytváranie nových spôsobov pochopenia ekonomiky a pokroku, na boj proti kultúre plytvania, v dávaní hlasu tým, ktorí ho nemajú, a na navrhovanie nových životných štýlov. Až keď náš ekonomický a sociálny systém nevyprodukuje jedinú obeť, jedinú vyradenú osobu, budeme môcť osláviť sviatok celosvetového bratstva,“ pripomína im pápež František.

Zdroj: Pixabay

Františkova ekonomika však nevytyčuje len cieľ na tomto globálnom poli, ale rovno ponúka aj dvanásť konkrétnych oblastí (tzv. villages, obcí), v ktorých angažovaní mladí ekonómovia, súčasní či budúci podnikatelia a aktivisti môžu medzi sebou diskutovať, prinášať nápady a realizovať spomínanú zmenu. O aké oblasti ide a aké otázky riešia?

Politika k šťastiu

Aký je účel ľudského života, ktorý by mali podporovať a presadzovať hospodárske politiky? Ak ide o šťastie, ako by sa malo porovnávať s inými meradlami blahobytu, ako sú schopnosti, ľudský rozkvet, príležitosti, sloboda a podobne? Zisťujeme, že ak sú vzťahy kľúčové pre šťastie, mala by ekonomika opustiť svoju metodológiu založenú na individualizme a zvážiť tiež rodinu a ďalšie komunitné rozmery ľudského života ako legitímnych aktérov sociálneho blahobytu? A aké sú sociálno-ekonomické politiky, ktoré podporujú tento rozmer? V tejto oblasti ide o skúmanie blahobytu v celosvetovej praxi a verejných politikách ako z makroekonomického, tak aj z mikroekonomického pohľadu.

Energie a chudoba

Naša ekonomická paradigma je založená na nekonečnom raste s následným nárastom spotreby energie a nákladov na jej výrobu. Okrem toho je vzťah medzi ekonomickým rastom a fosílnymi palivami ekologicky degradujúci a sociálne nerovný. Transformácia tohto vzorca vyžaduje prechod k nízkouhlíkovému systému, ale nielen to. Prechod by nemal byť iba čistý, ale aj inkluzívny. Hlavnou otázkou teda je, ako prejsť na nulové emisie v energetickom priemysle a byť inkluzívny a ako sa vysporiadať so sociálnymi dosahmi tohto prechodu.

Životný štýl

Pápež František dlhodobo vyzýva k zodpovednému správaniu v oblasti spotreby, výroby a rozhodovania s cieľom zaistiť hodnotný život pre všetkých. Mladí ekonómovia a podnikatelia môžu na tomto fóre navrhovať nové spôsoby života v boji proti kultúre plytvania, čo je tiež úzko spojené s debatou týkajúcou sa merania bohatstva a blahobytu.

Podnikanie a mier

Ekonomické problémy sú veľmi často koreňom konfliktov na lokálnej aj na medzinárodnej úrovni, hoci ekonomika, firmy a trh môžu zároveň prispievať k podpore mierových a rovnostárskych vzťahov, smerujúcich k všeobecnému dobru. Ako ovplyvňujú ekonomické aktivity vznik konfliktov? Akú rolu hrajú veľké spoločnosti pri predchádzaní alebo podporovaní konfliktov a ich príčin? Akú rolu hrajú banky, finančný sektor a investori pri podpore sociálnych konfliktov? Aj toto sú otázky, ktorými sa oblasť Podnikanie a mier zaoberá.

Ženy pre ekonomiku

Táto oblasť podporuje plnú účasť žien na ekonomickom živote a prechode k novému, lepšiemu ekonomickému systému. Ženy majú výnimočné talenty. Majú systémový pohľad, ktorý dokáže zachytiť vzájomné vzťahy medzi spoločnosťou a prírodou, a schopnosť skúmať jednotlivé zložky blahobytu ľudí pri zaistení udržateľnosti. Starostlivosť a neplatená práca by mali byť uznávané ako kľúčové ekonomické aktívum. Zníženie nerovností a rozdielu medzi pohlaviami je kľúčové: nemali by sme zaistiť iba rovnakú mzdu, ale tiež rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti, právnej ochrane a politikám, ktoré sa snažia o zosúladenie materstva s pracovným životom.

Biznis v premene

Ekonomika čelí veľkej transformácii v dôsledku ekologickej krízy, technologickej revolúcie a s tým súvisiacich sociálnych zmien. Firmy sú stále viac vyzývané k reakcii na tieto hlboké zmeny, ktoré ovplyvňujú nielen ich produkty a služby a spôsob, akým sa vyrábajú, ale aj ich účel a ich vnútorné a vonkajšie vzťahy. Toto fórum ponúka priestor podeliť sa o skúsenosti a návrhy, ako realizovať túto transformáciu bez toho, aby niekoho vyraďovala, ale, naopak, zahrnula najchudobnejších a najzraniteľnejších.

Zdroj: Pixabay
Práca a starostlivosť

Každá žena a muž na tejto zemi sú pozvaní starať sa o stvorenie. Ľudia poskytujú starostlivosť jeden druhému, starajú sa o zem (ale aj ju poškodzujú), rovnako sa však môžu starať o svoju prácu. Práve preto je potrebné pracovať na perspektíve „integrovanej ľudskej ekológie“, ako vyzýva pápež František. Táto oblasť kladie za cieľ skúmať prácu a starostlivosť, ktoré sa môžu rozvíjať spoločne v kontexte hlbokých technologických, sociálnych a regulačných zmien, ktoré prežívame. Snaží sa nájsť spôsoby práce a spravodlivosti, ktoré by viedli k zodpovednosti, láske a rešpektu k sebe navzájom, ako aj k celému stvoreniu.

„CO2“ nerovností

Žijeme vo svete rastúcich nerovností ako medzi komunitami, tak aj v ich vnútri. Ak chceme vybudovať ekonomiku, ktorá sa dokáže regenerovať a z princípu je inkluzívna, ktorá nespôsobuje ani jednu obeť, musíme najprv porozumieť zdrojom a príčinám nerovností. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné pracovať a podporovať výskum, prijímať nové ekonomické modely, vyvíjať komunitné projekty a propagovať inkluzívne obchodné nápady s cieľom podporovať vzájomné porozumenie, empatiu a spoluprácu. Týmto spôsobom budeme môcť vybudovať ekonomický systém, ktorý slúži všetkým bez ohľadu na ich príjem, pohlavie, rasu, triedu, rodinu alebo pôvod, kde môže každý prosperovať a cítiť sa začlenený.

Riadenie a dar

Konvenčné ekonomiky môžu viesť k obmedzenému pohľadu na prírodu a človeka. Aký antropologický pohľad je potrebný na prehodnotenie riadenia? Aký je účel podnikania? Aké by mali byť kritériá výkonu? A ako by sme mali prehodnotiť vzťahy v práci? Existuje v podnikaní priestor na dávanie a nezištnosť? Môže byť podnikanie miestom, kde sa dáva život? Táto oblasť skúma nové prístupy k udržateľnému riadeniu, ktoré prispievajú k Františkovej ekonomike.

Povolanie a zisk

Táto oblasť sa snaží nájsť správny integrovaný vývoj medzi ekonomickým rastom, ziskom a vyvážením dôležitých prvkov ľudských vzťahov, ako je nasledovanie svojej vášne, misie a zmyslu. Ako môžeme pracovať so svojou intuíciou, aby sme smerovali samých seba a naše organizácie k lepšiemu svetu a venovali svoju energiu väčšiemu poslaniu? Ako môžeme efektívne zlúčiť svoje povolania so spoločnými cieľmi, akými sú napríklad ciele udržateľného rozvoja, environmentálne, sociálne kritériá, všeobecný prospech?

Agrikultúra a spravodlivosť

Agrikultúra je základom výroby potravín, zatiaľ čo spravodlivosť je základom každého demokratického systému. Pokiaľ sú tieto dve oblasti vzájomne prepojené a v súlade, tvoria základ slobodnej a dôstojnej spoločnosti, kde sú v centre pozornosti ľudia. Túto oblasť zastupujú sociálni aktivisti, farmári, podnikatelia a výskumníci.

Financie a ľudskosť

Prestať investovať do ľudí za účelom väčšieho krátkodobého zisku je pre spoločnosť zlým podnikateľským modelom. Posledná oblasť sa venuje tejto „zlatej zásade“ financií a ekonomiky a navrhuje zlepšiť postupy. Dôvera je pre investície, ktoré slúžia všeobecnému dobru, zásadná. Je tiež zakotvená v ľudskej spolupráci. Ako sa môžu financie stať inkluzívne a slúžiť ľudskosti?

Všetky tieto oblasti sú dôkazom toho, že Františkova ekonomika je o otvorenom dialógu a spolupráci. Zapájajú sa do nej nielen odborníci a ekonómovia, ale aj mladí ľudia, podnikatelia, aktivisti a bežní občania. Každý z nás môže prispieť k tejto zmene a pomôcť vytvoriť ekonomiku, ktorá slúži všetkým ľuďom. Je čas, aby sme začali jednať a spoločne hľadať riešenia pre lepší svet. Najbližšie sa o to môžeme pokúsiť už tento piatok 6. októbra na celosvetovom stretnutí Františkovej ekonomiky.

Newsletter

Teší nás, že ste tu. Ak chcete dostávať pravidelné informácie o nových článkoch, knihách alebo o inom obsahu z nášho portálu, prihláste sa na odber našich newsletterov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podobné články